Kampen för klassen

INNEHÅLL NR 2
Ledare

Konflikten i Liverpool
slut

Rödrävens krönika

Skiten sitter lika hårt
under kläder som är nya

Katrineholmarnas dåliga
förtroende för polisen

Kurdistan

Anarkist-marsch

Kampen för klassen

Nyheter & Notiser
- lokalt

Notiser - nationellt
& internationellt

Välfärdsvisa

Den enda vägen till den frihetliga socialismen

Kapitalismens grund är den privata äganderätten till företag och produktionsmedel (maskiner, fabriker, industrier, teknisk utrustning, byggnader, råmaterial mm). Denna privata äganderätt medför automatiskt ett klassamhälle. Ett samhälle med en makthavande överklass som äger och kontrollerar företag och produktionsmedel, och en arbetarklass som måste sälja sin arbetskraft för att få lön till det livsnödvändiga.

Arbetarklassen skapar genom arbetet företagens vinster. Den privata äganderätten innebär att den eller de som äger företaget har rätt att lägga beslag på den vinst som arbetarna skapar genom arbetet.

Den frihetliga socialismen innebär att den privata äganderätten till företag och produktionsmedel avskaffas och ersätts av ett kollektivt ägande. Arbetarna äger och kontrollerar företagen tillsammans. Detta medför att värdet som skapas genom arbetet tillfaller och delas jämlikt av alla. representativa och samordnande

organ väljs av alla arbetande och är när som helst ersättningsbara om de missbrukar sitt förtroende. Det frihetligt socialistiska samhället är ett klasslöst samhälle.

Kapitalismen kan bara avskaffas genom att den privata äganderätten till företag och produktionsmedel avskaffas. Ett socialistiskt samhälle kan sålunda bara skapas genom att arbetarklassen tar över ägandet och kontrollen av företagen och produktionsmedlen.

Överklassen kommer naturligtvis att försöka förhindra detta på alla sätt och vis. Den kommer aldrig någonsin att släppa ifrån sig makten frivilligt. I första hand kommer den att försöka inskränka våra fackliga rättigheter och medbestämmande och i sista hand kommer överklassen att försvara ägandet och makten genom att sätta in polis och militär, tex om arbetarna har ockuperat och tagit över sin arbetsplats.

Eftersom överklassen inte släpper ifrån sig makten frivilligt så kan den frihetliga socialismen bara skapas genom klasskamp. Arbetarklass mot överklass. De som tror att socialismen kan förverkligas på annat sätt, lurar bara sig själva med idealism och naiva drömmar. Kapitalismen kan vi inte avskaffa genom att vi vänder ryggen till det samhälle vi befinner oss i, och försöker bygga upp olika former av alternativa strukturer. Att klä sig som en trashank och förakta Svensson är minst av allt radikalt. Snarare tvärtom då det leder till att vanligt folk vänder sig bort från rörelsen istället för att vilja ansluta sig.
Kollektiv, eko-byar, alternativ odling, kooperativ, husockupationer o.dyl, är självklart bra, men man ska inte tro att sådana initiativ i grunden kan förändra den rådande kapitalistiska samhällsordningen. Det är naiv idealism.

Man måste vara medveten om att problem som miljöförstöring, rasism och i viss mån kvinno-förtrycket i grund och botten orsakas av kapitalismen. Det är självklart viktigt och nödvändigt att protestera och arbeta mot dessa problem i vår vardag, t.ex genom trädkramning, porrmotstånd osv, men man får inte tro att man löser problemen den vägen. Dessa problem kommer att finnas kvar, och nya att komma till. Så länge som den grundläggande orsaken, dvs det kapitalistiska produktionssättet finns kvar, kommer också problemen att finnas kvar. Dessa problem kan vi bara i grunden lösa, genom att vi avskaffar kapitalismen.

texten är skriven av:
S.Sjöberg
men är nedkortad och i viss mån
omarbetad av redaktionen.